Vés al contingut

Quí es el Patronat Municipal de Festes de Castelló de la Plana?

El Patronat Municipal de Festes de Castelló de la Plana és un organisme autònom fundat per l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, amb les següents finalitats:

L'Ajuntament, com a Administració Territorial creadora del Patronat, posseeix les facultats de control que li assigna la normativa. El Patronat i els seus òrgans estan adscrits a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.

Dins del Patronat Municipal de Festes existeixen els següents tipus d'òrgans:

L'organització, funcionament i règim jurídic el Patronat s'ajustarà a la regulació que estableixen les normes generals administratives i de Règim Local aplicables a l'Ajuntament, amb les particularitats pròpies dels Organismes Autònoms Locals i dels seus Estatuts.

El Patronat de Festes per al compliment de les seves finalitats, precisa de la col·laboració de determinats col·lectius ciutadans entre els quals cal destacar les Gaiates o comissions de sector, les Colles i altres col·lectius que sota la denominació d'ens vinculats o col·laboradors tenen el seu reconeixement en els propis estatuts del Patronat.

FESTES DE CASTELLÓ

  • MAGDALENA

  • SANT JOAN

  • SANT PERE

  • CARNESTOLTES

  • SANT CRISTÒFOL

  • FESTA DE LA ROSA

CONEIX-NOS

Noelia Selma Andreu
Presidenta

Begoña Carrasco garcía
Presidenta nata